Runsten Vg66, L1962:6874, Norra Vånga 1:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg66, L1962:6874
Foto av Runsten Vg66, L1962:6874
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsa och Tora reste denna sten efter Åsgöt.

Visa originaltolkning och runtext

osa × auk × þura × risþu × stin × þonsi × iftiʀ × oskut ×

osa × auk × þura × risþu × stin × þonsi × iftiʀ × oskut ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, (Vg 66), granit, 1,65 m h, 0,9 m br (N-S) och 0,2 m tj. Runhöjd 10-15 cm. Inskrift på den åt V vettande släta sidan. Upptill i vänstra hörnet är en bit bortslagen ca 15x15 cm. Stenen flyttade till nuvarnade plats 2013. Ursprunglig plats är belägen ca 870 m åt NNV enligt uppgift i ATA dnr 2630/1923 och 3396/1927. Ursprunglig plats är utmärkt som RAÄ Norra Vånga 185. (RAÄ dnr. 3.4.2-416-2017)

Tidigare beskrivning: Runsten (Vg 66), granit, 1,65 m hög, 0,9 m bred (V-Ö) och 0,2 m tjock. Runhöjd 10-15 cm. Inskrift på den åt S vettande släta sidan. Stenen flyttades till nuvarande plats 1927. Flyttad ca 10 m åt SSV. (ATA dnr 3396/27). Strax bakom stenen växer en ask. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åsa och Tora reste denna sten efter Åsgöt." Uppmålad 1968 och 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Vånga socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

2,5 m V om bogårdsmur, 2 m Ö om mindre väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Vånga socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.267719
Longitud: 13.269355
Lämnings-ID: L1962:6874
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Vånga 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg66 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Norra Vånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6874