Runsten Vg195, L1964:3076, Tranemo 3:1 i Tranemo, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg195, L1964:3076
Foto av Runsten Vg195, L1964:3076
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Assur satte denna sten efter Anunde, sin broder.

Visa originaltolkning och runtext

asur · sati · stin · þani · iftiʀ · anuta · bruþur · si

asur · sati · stin · þani · iftiʀ · anuta · bruþur · si

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs 2,1 m hög, 0,9 m bred (Ö 30 grader S-V 30 grader N) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Försedd med kors. Inskriften på den mot SSV vettande sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Assur satte denna sten efter Anunde, sin broder."

Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tranemo socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttning av moränavsats, dikeskant intill åker.

6 m NNÖ om landsväg och intill hörn av ägogräns.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tranemo socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.475679
Longitud: 13.289725
Lämnings-ID: L1964:3076
Riksantikvarieämbetets ID: Tranemo 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg195 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tranemo
Socken: Tranemo
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:3076