Runsten Vg128, L1960:1122, Österbitterna 14:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg128, L1960:1122
Foto av Runsten Vg128, L1960:1122
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Håkan och Torgöt reste denna sten efter …, sin fader, en god bonde.

Visa originaltolkning och runtext

hakun · ouk · þurkutr · risþu · stin · þina · iftiʀ · faþur · sin · r--- · bu(t)(a) · kuþan ·

hakun · ouk · þurkutr · risþu · stin · þina · iftiʀ · faþur · sin · r--- · bu(t)(a) · kuþan ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 128), gråsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet grå granit), 2,1 m hög, 1,1-1,5 m bred (NÖ-SV) och 0,1-0,6 m tjock. På SÖ sidan finns en runslinga, 0,1-0,2 m innanför kanten runt stenen. I nedre SV hörnet är denna delvis dubbel. Innanför runslingan finns ett kors. Runhöjd 15-17 cm. Runorna är grunt huggna. Stenen står ovanpå markytan, uppallad på några mindre stenar. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Håkan och Torgöt reste denna sten efter ..., sin fader, en god bonde." Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österbitterna socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Platå på höjd med rikligt med berg i dagen. Hagmark.

27 m SV om åkerkant (NV-SÖ), 4 m N om ägoväg (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österbitterna socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.146966
Longitud: 13.014406
Lämnings-ID: L1960:1122
Riksantikvarieämbetets ID: Österbitterna 14:1
Sveriges runinskrifter: Vg128 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Österbitterna
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:1122