Runsten Sö273, L2014:4147, Österhaninge 435:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö273, L2014:4147
Foto av Runsten Sö273, L2014:4147
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Signjut reste stenen efter Sigröd, sin fader, Sibbes broder.

Visa originaltolkning och runtext

+ sikni(u)- + raisti + stai- -t + siʀ^uþr + faþur sin + siba --(o)þur

+ sikni(u)- + raisti + stai- -t + siʀ^uþr + faþur sin + siba --(o)þur

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,25 m , 1 m br och 0,1-0,2 m tj. Inskriptionens sida vetter åt VSV. Runorna är 5,5-10 cm höga och ca 2 mm djupt inhuggna. Imålad.

Texten tolkas: "Signjut reste stenen efter Sigröd, sin fader, Sibbes broder". För skiss se inskannat bokuppslag under Referenser.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant, gammalt grustag.

2 m NNÖ om enskild körväg och 20 m ÖSÖ om Stockholm-Dalarövägen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.131683
Longitud: 18.191447
Lämnings-ID: L2014:4147
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 435:1
Sveriges runinskrifter: Sö273 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Valsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Amunde
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4147