Runsten Sö263, L2014:3326, Österhaninge 65:2 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö263, L2014:3326
Foto av Runsten Sö263, L2014:3326
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gullög och Gudlög reste stenen efter Öjvind, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

[kulauk + auk koþlauk · raistu · stain · at · auit · faþur s-n +]

[kulauk + auk koþlauk · raistu · stain · at · auit · faþur s-n +]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. En anteckning om att runsten fanns här under 1600-tal finns (se excerpt).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt morän- och bergimpediment mellan lermark och åkermark. Igenväxande hagmark

Begränsas i SV av ålopp, i övrigt av åkerkanter.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.117139
Longitud: 18.168747
Lämnings-ID: L2014:3326
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 65:2
Sveriges runinskrifter: Sö263 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3326