Runsten Sö245, L2014:5035, Västerhaninge 1:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö245, L2014:5035
Foto av Runsten Sö245, L2014:5035
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

… …-ul : ma- : san : (b)-…

… …-ul : ma- : san : (b)-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 0,85 m br, 0,3 m tj och 0,6 m h. Runhöjd 10 cm. Stenen är skadad och har troligen flyttats från sitt ursprungliga läge. Runstensfragmentet står alldeles löst med inskriptionen åt SÖ. Under runslingan är en stiliserad fågel inhuggen med huvudet åt höger.

Enligt Ragnar Jönsson, ägaren till gården, skall resten av stenen finnas under någon ladugård i byn. Melker (Pettersson)Tryhagens troligen på Storgården. Se skiss i boken.

5 m S om runstensfragmentet finns en stensättningsliknande lämning, rund, 5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad. I mitten en grop, 5 m i diam och 0,15 m dj. Den stensättningsliknande lämningen kan ej återfinnas. Körning på platsen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan tomtmark

10 m NÖ om uthus. Invid vägkorsning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.095642
Longitud: 18.036261
Lämnings-ID: L2014:5035
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 1:1
Sveriges runinskrifter: Sö245 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5035