Runsten Levenestenen, Vg117, L1962:9474, Levene 29:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Levenestenen, Vg117, L1962:9474
Foto av Runsten Levenestenen, Vg117, L1962:9474
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Härulv reste stenen efter sina söner Var(?) och Torgöt. Gud hjälpe deras själ väl. De …

Visa originaltolkning och runtext

× he(r)lfʀ × risþi × stin : eftiʀ × sunu × sina × uar × auk × þurgut × kuþ × halbi × selu × þiʀa × uel þi… …

× he(r)lfʀ × risþi × stin : eftiʀ × sunu × sina × uar × auk × þurgut × kuþ × halbi × selu × þiʀa × uel þi… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 117) av ljusröd granit, ca 4,6 m hög, 0,65 - 0,9 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2 - 0,4 m tjock. Runhöjd 13-17 cm. Inskrift på den mot SSÖ vända sidan. På baksidan (mot NNV) finns ett kors, 2,15 högt och 0,6 m brett. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffade stenen 1927 i Levene kyrka där den satt inmurad i vapenhusets inre vägg. Den restes på kyrkogården 1928. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Härulv reste stenen efter sina söner uar och Torgöt. Gud hjälpe deras själ väl. De ..." Uppmålad 1966 och 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Levene socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

12 m SV om kyrkogårdsgrindens N stolpe, 12,5 m NÖ om kyrkan, 27 m S och 20° Ö om kyrkogårdsmurens N hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Levene socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.329994
Longitud: 12.903114
Lämnings-ID: L1962:9474
Riksantikvarieämbetets ID: Levene 29:1
Sveriges runinskrifter: Vg117 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Levenestenen
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Levene
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9474