Runsten Gullbrostenarna, U236, L2014:2635, Vallentuna 97:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten Gullbrostenarna, U236, L2014:2635
Foto av Runsten Gullbrostenarna, U236, L2014:2635
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ulfr´sheirs í Lindey har rest dessa stenar och gjort bron till minne av sin far och bror. Véseti högg.

Visa originaltolkning

' ulfs arfar ' i linteu ' lata ' raisa ' þisa ' staina ' eftʀ ' faþur ' sin ' uk ' broþur ' uk ' bru ' karþu × uiseti hiuk

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

a) Runsten, granit, 1,85 m h, 0,7 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. På denmot S vända sidan är en imålad runslinga, 8-10 cm br med 5 mm broch 1-2 mm dj linjer. Runhöjd 5-9 cm. Stenen står sekundärtfastgjuten i ett betong- och stenfundament i åkerdiket. Den stodtidigare ca 30 m S härom på NV sidan av NÖ änden av b). b) Bro-och vägbank, nu helt överodlad men synlig fotobilden. Leddetidigare över numera utdikad sankmark ochvar sannolikt ca 100 ml. Den NÖ änden flanderades av a) ovan och en oristad sten ochvid SV änden stod två runstenar (U 237 och 238, raä nr 95 och). Med största sannolikhet ingår runstensbron i den vägbank påFrestavägen, som nedlades 1937. Den är markerad i detta läge på1600-talskarta enligt nedan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant

4 m N om väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.544083
Longitud: 18.034471
Lämnings-ID: L2014:2635
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 97:1
Sveriges runinskrifter: U236 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Gullbrostenarna
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2635