Runsten Vs17, L2002:2114, Tortuna 50:1 i Västerås, Västmanland
Foto av Runsten Vs17, L2002:2114
Foto av Runsten Vs17, L2002:2114
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Holmsten lät resa minnesmärket efter Tidfrid, sin hustru, och efter sig själv.

Visa originaltolkning och runtext

holmste[n] : let : resa : mer[ki : eftir : tifrit : gonu : sina : ok : iftir] : sik : sel¶fan :

holmste[n] : let : resa : mer[ki : eftir : tifrit : gonu : sina : ok : iftir] : sik : sel¶fan :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,4 m hög, 0,6 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Runhöjd 4-8 cm. Enligt Västmanlands runinskrifter finns ett enkelt tecknat skepp mitt på runstenen och det är enda gången en sådan bildframställning förekommer på en västmanländsk runsten. Inskrift på den N sidan. Inskription: "Holmsten lät resa minnesmärket efter Tidfrid, sinhustru, och efter sig själv".

Uppmålad 1981.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack mark. Åkermark.

27 m ÖNÖ om dike och 11 m SSÖ om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.680773
Longitud: 16.769343
Lämnings-ID: L2002:2114
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 50:1
Sveriges runinskrifter: Vs17 (Västmanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:2114