Runsten Viblestenarna, U91, L2017:9618, Järfälla 1:2 i Järfälla, Stockholm
Foto av Runsten Viblestenarna, U91, L2017:9618
Foto av Runsten Viblestenarna, U91, L2017:9618
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnvǫr och Ketilfríðr lät resa stenen. Holmsteinn och Holmi reste stenen till minne av Freysteinn …

Visa originaltolkning och runtext

funun[r] ok : kit:itf[riþ] ---u : rnisn : stnia : hlmstain : auk hulmi : isnistu : [im]in : a- frustin : [km]uai n iubn[r]t

funun[r] ok : kit:itf[riþ] ---u : rnisn : stnia : hlmstain : auk hulmi : isnistu : [im]in : a- frustin : [km]uai n iubn[r]t

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, h, 1,8 m, br 1,4 m, tj 0,5 m. Ristningen på V sidan.Runhöjd 7-8 cm. Stenen lutar svagt mot Ö. 33 m V 40cg S om nr 1och 16 m C om gångväg och 21 m S om SÖ hörnet av flygelbyggnadär: 2) Runsten, h 1,76 m, br 1,20 m, VNV-ÖSÖ, tj 0,75 m.Ristningen på SSV sidan. Runhöjd 10cm. Båda stenarna harflyttats, enligt olika uppgifter flera gånger. De har stått iVibble bys gärde, nr 1) (U92) sägs även ha stått vid en bro ellerett vad vid ån mellan Viksjö och Jakobsbergs folkhögskola, ditbåda stenarna flyttades år 1920 eller 1926. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park. Måttlig S-sluttning av moränbunden höjd. Tomtmark

1) Ca 28 m S Jakobsbergs huvudbyggnader S gavel, och 9 m Ö gångväg(N-S)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425575
Longitud: 17.828889
Lämnings-ID: L2017:9618
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 1:2
Sveriges runinskrifter: U91 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Viblestenarna
Län: Stockholm
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9618