Runsten VgNOR1997;27, L1960:5245, Hol 151 i Vårgårda, Västra Götaland
Foto av Runsten VgNOR1997;27, L1960:5245
Foto av Runsten VgNOR1997;27, L1960:5245
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ulv och Assur reste denna sten efter Åslak, en mycket god tägn, sin fader, (en) mycket vänsäll (man).

Visa originaltolkning och runtext

: ulfr : auk : asur : risþu : stin : þosi : eftiʀ : oslak : harþa : kuþan : þikn : faþur : sin : hrþa : frunan

: ulfr : auk : asur : risþu : stin : þosi : eftiʀ : oslak : harþa : kuþan : þikn : faþur : sin : hrþa : frunan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grovkornig gnejs, pelarliknande, 2,95 m h, 0,51-0,53 m br, 0,30-0,39 m tj. Runinskriften börjar längst ner till vänster på stenen och följer stenens sidor i ett u-format band. Framsidans inskrift är väl bevarad och tydlig. Runstenen var insatt i kyrkmuren med denna sida vänd nedåt. Inskriften på smalsidan är vittrad i mittpartiet. Denna smalsida satt vänd utåt i muren. Runornas höjd varierar mellan 18 cm och 11 cm.

Texten tolkas: "Ulf och Assur reste denna sten efter Aslak, en mycket god tegn, sin fader, en mycket vänsäll [rsv. * frynan] (man)."

Runstenen påträffades 1996 när putsen på kyrkans yttermurar avlägsnades i samband med restaureringsarbeten på Hols kyrka. Runstenen togs ur muren och är nu placerad strax S om denna. Runstenens ristningsytor rengjordes och uppmålades 1996.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hol socken i Vårgårda kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Strax S om kyrkomur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hol socken eller Vårgårda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.975026
Longitud: 12.665213
Lämnings-ID: L1960:5245
Riksantikvarieämbetets ID: Hol 151
Sveriges runinskrifter: VgNOR1997;27 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vårgårda
Socken: Hol
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:5245