Runsten Vg85, L1963:9872, Dala 40:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg85, L1963:9872
Foto av Runsten Vg85, L1963:9872
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Harald … efter Kik …

Visa originaltolkning och runtext

… haralt(r) · -… ---iʀ · kik · -…

… haralt(r) · -… ---iʀ · kik · -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment (Vg 85), kalksten, 0,4 m hög, 0,35 m bred (NNÖ-SSV) och 0,15 m tjock. Runhöjd 12 cm. Inskrift på den mot ÖSÖ vettande sidan. Fragmentet står på kalkstenspostamentet till ett förutvarande solur, 1,3 m högt och 0,6 x 0,6 m, tillsammans med två fragment ur en gravvård (ett kors och en hörnkant). Delvis täckt med lav. Fragmentet påträffades 1938 i den upplagda stenmuren vid "Dala domarsäte" (Dala 18:1). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... Harald ... efter kik ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dala socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Park.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dala socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.253901
Longitud: 13.788082
Lämnings-ID: L1963:9872
Riksantikvarieämbetets ID: Dala 40:1
Sveriges runinskrifter: Vg85 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Dala
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9872