Runsten Vg76, L1963:7928, Bolum 77:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg76, L1963:7928
Foto av Runsten Vg76, L1963:7928
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven Gislarsson lät göra denna bro för sin och sin faders själ. Envar bör (här) bedja Pater (noster) / Fader (vår).

Visa originaltolkning och runtext

[s]uen : gislar:sun : let : gira : bro þæsa firir : sial : sina ok · [--þur sins :] þat ær : re(t) : h[-ær]ium : a^t^ ^biþia : bat[ær]

[s]uen : gislar:sun : let : gira : bro þæsa firir : sial : sina ok · [--þur sins :] þat ær : re(t) : h[-ær]ium : a^t^ ^biþia : bat[ær]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 76), granit, 1,15 m hög, 0,57 m bred (Ö-V) och 0,32 m tjock. Runhöjd 9-14 cm. Ristningen vetter mot S och består av textband runt kanten, två inre rader samt kors i upphöjd relief. Runstenen har ungefär triangulärt tvärsnitt. Runstenen lutar nu mot NV. Enligt H Svensson har stenen legat i ett stenröse 20 m V om den plast där den nu står. I detta röse hade den legat sönderslagen i 3 bitar med runsidan nedåt. Basen har ej kunnat återfinnas men fanns bevarad vid det första avtecknandet 1687 . Enligt Hellmans uppgift låg den i stället 20 m Ö om nuvarande plats. I båda lägena finns stenmurar i f.d. odlingsgränser. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sven Gislarsson lät göra denna bro för sin och sin faders själ. Envar bör (här) bedja Pater (noster)." Lagningen översedd och uppmålad 1970.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bolum socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-NNV-sluttande silurmoränmark. Stengärdesgårdsskärning i f.d. hagmark, nu planterad.

7-8 m N om f.d. åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bolum socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.321368
Longitud: 13.655807
Lämnings-ID: L1963:7928
Riksantikvarieämbetets ID: Bolum 77:1
Sveriges runinskrifter: Vg76 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Bolum
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:7928