Runsten Vg73, L1961:1348, Synnerby 1:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg73, L1961:1348
Foto av Runsten Vg73, L1961:1348
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kar och Kale reste denna sten efter Veurd, sin fader, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

× karʀ × auk × kali × reistu × stin × þensi × eftiʀ × ueurþ : faþur × sin · muk · kuþan · þekn ·

× karʀ × auk × kali × reistu × stin × þensi × eftiʀ × ueurþ : faþur × sin · muk · kuþan · þekn ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 73), ljusgrå granit, 2,55 m hög, 0,55 m bred och 0,65 m tjock. Runskriften är placerad på stenens S sida och består av en enkel runslinga med ett kors i toppen (se även skiss i den scannade inventeringsboken). Runhöjd 10-11 cm och rundjup 1 cm. Stenen har tidigare varit inmurad i Ö kyrkväggen på Synnerby kyrka och restes på nuvarande plats år 1936. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Kår och Kale reste denna sten efter Veurd, sin fader, en mycket god tägn." Uppmålad 1974.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Synnerby socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

20 m V om västra kyrkporten.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Synnerby socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.382661
Longitud: 13.277275
Lämnings-ID: L1961:1348
Riksantikvarieämbetets ID: Synnerby 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg73 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Synnerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:1348