Runsten Vg48, L1961:1641, Strö 6:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg48, L1961:1641
Foto av Runsten Vg48, L1961:1641
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gute satte denna sten …

Visa originaltolkning och runtext

: kuti : sti : stin : þa(s)… …

: kuti : sti : stin : þa(s)… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 48), röd granit, 0,8 m hög, 0,75 m bred (N-S) och intill 0,2 m tjock. Runhöjd 13-14 cm. Inskrift på den mot Ö vettande och tämligen släta sidan. Stenen påträffades i kyrkogårdsmuren 1851 och restes på sin nuvarande plats 1936. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gute satte denna sten ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strö socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränrygg. Kyrkogård.

0,5 m Ö om kyrkogårdsmur. 9 m V om Strö kyrkas NV tornhörn, 4 m N om ingångsvägen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Strö socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.581936
Longitud: 13.070599
Lämnings-ID: L1961:1641
Riksantikvarieämbetets ID: Strö 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg48 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Strö
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:1641