Runsten Vg34, L1961:603, Mellby 17:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg34, L1961:603
Foto av Runsten Vg34, L1961:603
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Agmund reste stenen efter …

Visa originaltolkning och runtext

× ahmutr × risþi × stin × e… …

× ahmutr × risþi × stin × e… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 34), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är runstenen tillverkad av rödflammig granit), 1,4 m lång, 0,9 m bred och 0,4 m tjock. Liggande i NNÖ-SSV med en flat kantsida mot VNV med runinskrift. Runhöjd 11-12 cm. Runradens längd ca 1,0 m. I N änden ett löst stycke, ca 0,2 x 0,4 x 0,25 med runor. Enligt C J Ljungström (1870) hittades stenen i en åker i närheten av Mellby bro (Dulkibro). Den slogs sönder 1856 och lades i stenmur vid Tolsgården. 1870 togs två delar av stenen ut ur muren igen. Resterande delar saknas fortfarande. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Agmund reste strenen efter ..." Uppmålad 1970.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård på sydsida av åssluttning.

6 m NV om länsväg, 2 m SÖ om trädgårdsgång.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456527
Longitud: 13.029111
Lämnings-ID: L1961:603
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 17:1
Sveriges runinskrifter: Vg34 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:603