Runsten Vg20, L1962:2909, Gösslunda 12:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg20, L1962:2909
Foto av Runsten Vg20, L1962:2909
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste stenen efter sin son Gudmar(?). Han blev dräpt i England.

Visa originaltolkning och runtext

… risti × stin × iftiʀ × kurmar × sun × sin + iaʀ × uaʀ + trpin × a × iklanti ×

… risti × stin × iftiʀ × kurmar × sun × sin + iaʀ × uaʀ + trpin × a × iklanti ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 20), gnejs, 2,5 m hög, 0,9 m bred vid basen och 0,3 m bred vid toppen och mellan 0,20 och 0,45 m tjock. Runhöjd 10-14 cm. Inskrift på den mot Ö vettande, tämligen släta sidan. Runorna bära spår efter röd färg. Se även Gösslunda 55:1 för ursprunglig plats. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... reste stenen efter sin son Gudmar(?). Han blev dräpt i England. " Runstenen höjdes, rengjordes, restes på betryggande grund samt vändes mot Ö 1972. Uppmålades 1974.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gösslunda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I sänka mellan två höjdsträckningar. Vid väg och gammal bäckfåra. Åkermark, vägren.

1,5 m V om mindre väg, 24 m N om vägbrotrumma.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gösslunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.545833
Longitud: 13.069206
Lämnings-ID: L1962:2909
Riksantikvarieämbetets ID: Gösslunda 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg20 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Gösslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:2909