Runsten Vg192, L1965:7197, Nittorp 35:1 i Tranemo, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg192, L1965:7197
Foto av Runsten Vg192, L1965:7197
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven reste denna sten efter Froe(?), sin son.

Visa originaltolkning och runtext

suin : risti : stin : þena : eftiʀ : f(r)ua : sun : sin

suin : risti : stin : þena : eftiʀ : f(r)ua : sun : sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av gnejs 2,3 m hög, 0,95 m bred (NV-SÖ) på det bredaste stället (ca 1 m över markytan) och 0,35 m tjock. Inskrift på den åt NO vettande sidan som är ganska slät. Runhöjd 11-12 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter är stenytan på sina ställen mycket skrovlig, varigenom huggningen försvårats. Ristningen är på det hela taget djup och tydlig, endast namnet på den döde är osäkert. Inskriften lyder:"Sven reste denna sten efter frua, sin son."

Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nittorp socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På kanten av moränplatå i åkerkant.

2 m 340 gon om ägogräns, 190 m över havet, 28 m SV om NV-SÖ gående landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nittorp socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.573537
Longitud: 13.522566
Lämnings-ID: L1965:7197
Riksantikvarieämbetets ID: Nittorp 35:1
Sveriges runinskrifter: Vg192 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tranemo
Socken: Nittorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:7197