Runsten Vg190, L1965:3270, Månstad 6:1 i Tranemo, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg190, L1965:3270
Foto av Runsten Vg190, L1965:3270
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ingjald satte denna sten efter Grimulv, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

ikialtr : sati : s--n : þani : eftiʀ : krimulf : sun : si :

ikialtr : sati : s--n : þani : eftiʀ : krimulf : sun : si :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 190), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet granit), 1,96 m hög, intill 1,32 m bred (NNÖ-SSV) och 0,16 m tjock. Runhöjd 9 cm. Runorna är inhuggna på den SÖ sidan. Stenen står rest i cementfundament av enkel oregelbunden murning. Runstenen påträffades 1905 ca 250 m NÖ om nuvarande plats där den restes 1938. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ingjald satte denna sten efter Grimulv, sin son." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Månstad socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränkulle, impediment bevuxet med lövträd och sly.

30 m NNV om NV hörnet av stationshus, 15 m Ö om SÖ hörnet av betesåker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Månstad socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.603608
Longitud: 13.348235
Lämnings-ID: L1965:3270
Riksantikvarieämbetets ID: Månstad 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg190 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tranemo
Socken: Månstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3270