Runsten Vg187, L1963:1606, Ulricehamn 21:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg187, L1963:1606
Foto av Runsten Vg187, L1963:1606
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gere satte denna sten efter Gude, sin broder. I England slöt han sina dagar.

Visa originaltolkning och runtext

+ giʀi · sati · stin · þana · eftiʀ · kuþa · bruþur · sin · eʀ · a ok·lanti · altri · tynþi ×

+ giʀi · sati · stin · þana · eftiʀ · kuþa · bruþur · sin · eʀ · a ok·lanti · altri · tynþi ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 1,8 m hög, 0,8 m bred och 0,55-0,1 m tjock. Runristning vetter mot V. Runhöjd 11-12 cm. I mitten av den ristade sidan ett 0,4 m högt och brett kors. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen vid rivning av den gamla kyrkan 1891, inmurad i södra långväggen med inskriften inåt. Samma år restes stenen på sin nuvarande plats. Stenen är vacker och välformad och samtliga ytor är jämna. Ristningen är väl huggen och alla runorna är säkra. Inskriften löper motsols och börjar längst ner till höger på stenen och den yttre ramlinjen utgör bas för runorna. Inskriften lyder:"Gere satte denna sten efter Gude, sin broder. I England slöt han sina dagar." Sista satsen i inskriften utgör ett verspar i fornyrdislag.

Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ulricehamn socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

1 m V om kyrkogårdsmuren och 25 m S om NÖ hörnet av kyrkogårdsmuren.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ulricehamn socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.814791
Longitud: 13.410331
Lämnings-ID: L1963:1606
Riksantikvarieämbetets ID: Ulricehamn 21:1
Sveriges runinskrifter: Vg187 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Ulricehamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:1606