Runsten Vg179, L1965:4198, Kölaby 30:2 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg179, L1965:4198
Foto av Runsten Vg179, L1965:4198
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Styr, Tjodulvs son, reste denna sten efter Övind, sin broder, en mycket dugande ung man.

Visa originaltolkning och runtext

: styr : þuþulfs : sun : rsþi : stin : þesi : eftiʀ : euit : bruþur : s-- trk hrþa : kuþan :

: styr : þuþulfs : sun : rsþi : stin : þesi : eftiʀ : euit : bruþur : s-- trk hrþa : kuþan :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen (i gravfältets S del) är 1,8 m hög, 1m bred och 0,1-0,4 m tjock. Runhöjd 10-11 cm. Ristningen vetter mot SÖ. I gravfältets, SÖ del är en kullfallen huggen grindstolpe, granit, 1,5 m lång , 0,3 m bred och 0,2 m hög, med årtalet 1874 inristat. Runstenen är skyltad.
Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades stenen hit 1938 i samband med dess restaurering, ca 400 m från sin förutvarande plats 10 m V om järnvägen vid Trädets station. Ristningen är fullt tydlig, men på några ställen grund och lyder:"Styr, Tjodulvs son, reste denna sten efter Övind, sin broder, en mycket dugande ung man."

Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kölaby socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SÖ-Ö sluttning samt krön av mindre moränavsättning, Hagmark.

Ö begränsningen följer stig, V begränsningen i åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kölaby socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.987882
Longitud: 13.540634
Lämnings-ID: L1965:4198
Riksantikvarieämbetets ID: Kölaby 30:2
Sveriges runinskrifter: Vg179 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Kölaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:4198