Runsten Vg169, L1964:6512, Södra Ving 29:2 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg169, L1964:6512
Foto av Runsten Vg169, L1964:6512
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tolir och Torny gjorde detta minnesmärke efter Tore och Klacke(?)/Glägge(?), sina söner.

Visa originaltolkning och runtext

tuliʀ : auk : þurni : karþu : kuml : þus(i) : iftiʀ : þuri : auk : klaka : sunu : sina :

tuliʀ : auk : þurni : karþu : kuml : þus(i) : iftiʀ : þuri : auk : klaka : sunu : sina :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen är rest på krön av stensättning, i gravfältets N del. Stenen är 3,35 m hög, 1,3 m bred (5 - 195 gon) och 0,3 m tjock. Ristning på V-sidan. Runhöjd 15-20 cm. Stenmaterialet är gråsvart, grovkornig granit. Runsten är restaurerad och upprest på platsen år 1936. Sannolikt den ursprungliga platsen.
Enligt Västergötlands runinskrifter är ristningen ovanligt djup och tydligt huggen och lyder:"Tole och Torny gjorde detta minnesmärke efter Tore och Klacke (?), sina söner."

Uppmålad 1979 och 1996.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ving socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränrygg (NV-SÖ), avsats i S-sluttning moränhöjd (NÖ-SV). Igenväxande hagmark.

Begränsad av åker i NV-NÖ-SÖ.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.852674
Longitud: 13.301034
Lämnings-ID: L1964:6512
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 29:2
Sveriges runinskrifter: Vg169 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6512