Runsten Vg167, L1964:7094, Södra Ving 52:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg167, L1964:7094
Foto av Runsten Vg167, L1964:7094
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…? · ?? · ????

…? · ?? · ????

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, 1,4 m hög, 0,55 m bred (N-S) och 0,1 m tjock. Stenen står lutad mot stenmur i V. Enligt Västergötlands runinskrifter har stenen tidigare varit rest bland gravarna ca 9 m SÖ om kyrkans kor, med ristningen delvis dold i marken.
Inskrift på den Ö sidan bestående av 2 korssymboler och en inringad runinskriftsrad med runhöjd 6-11 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter är tecknen skarpt huggna och tycks vara en kombination av runor och latinska bokstäver som inte ger någon mening.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ving socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV-sluttning, med ådal i N och höjdsträckning i S. Terrasserad kyrkogård.

9 m 290 gon om NV-hörnet av kyrkan. Intill och Ö om stenmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.837609
Longitud: 13.281021
Lämnings-ID: L1964:7094
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 52:1
Sveriges runinskrifter: Vg167 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:7094