Runsten Vg166, L1964:6551, Södra Ving 52:3 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg166, L1964:6551
Foto av Runsten Vg166, L1964:6551
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kafi(?) satte stenen …

Visa originaltolkning och runtext

kafi : sati : s-… …---… …s :

kafi : sati : s-… …---… …s :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av, mörk granit 1,25 m hög, 0,5 m bred (N-S) och 0,1 m tjock. Stenen står lutad mot stenmuren i V. På den Ö sidan runskrift riktad lodrät med runhöjd 11-13 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter restes stenen på nuvarande plats 1938 efter att tidigare legat kullfallen. Tidigare låg den som trappsten vid en liten grind till kyrkogården. Inskriften lyder:"kafi satte stenen ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ving socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV-sluttning, med ådal i N och höjdsträckning i S. Terrasserad kyrkogård.

9 m 290 gon om NV-hörnet av kyrkan. Intill och Ö om stenmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.83759
Longitud: 13.28103
Lämnings-ID: L1964:6551
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 52:3
Sveriges runinskrifter: Vg166 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6551