Runsten Vg160, L1965:2220, Hällstad 16:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg160, L1965:2220
Foto av Runsten Vg160, L1965:2220
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore reste denna sten efter Torvid(?), sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

þuri × risþi stn × þansi iftʀ × þuriuþ × faþur si(n)

þuri × risþi stn × þansi iftʀ × þuriuþ × faþur si(n)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 160), granit, 2,3 m hög, 1,75 m bred (NÖ-SV), och 0,25-0,3 m tjock. Runhöjd 20 cm. Inskrift på den SÖ plana sidan där ristningsytan är rektangulär (1,5 m hög och 0,6 m bred), uppdelat i tre lodrätta textrader, avgränsade av totalt fyra lodrätta linjer. Stenen avsmalnar mot toppen och lutar åt NV, och det förefaller som om den behöver stabiliseras. Runstenen påträffades år 1920 på en plats 14 m Ö om nuvarande plats. Fyndplatsen är idag lätt sank och är sannolikt sekundär. Hembygdsföreningen i Hällstad har visat intresse för att vätta upp runstenen. Detta bör dock endast ske under skakkunnig ledning (1984). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore reste denna sten efter Torvid(?), sin fader." Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hällstad socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Närmast plan moränmark. Hagmark. Betesmark.

26 m VNV om vägkant, 0,5 m SV om ägoväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hällstad socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.876922
Longitud: 13.296315
Lämnings-ID: L1965:2220
Riksantikvarieämbetets ID: Hällstad 16:1
Sveriges runinskrifter: Vg160 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Hällstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:2220