Runsten Vg14, L1962:9789, Lyrestad 69:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg14, L1962:9789
Foto av Runsten Vg14, L1962:9789
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hätting(?) och Härvard, de reste stenen efter Gunnar, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

(þ)(a)(i)r hat(i)kr [:] (h)a(r)(u)arþr : raistu · stain : i(f)t[ir : kunar : fa]þ[ur : sin :]

(þ)(a)(i)r hat(i)kr [:] (h)a(r)(u)arþr : raistu · stain : i(f)t[ir : kunar : fa]þ[ur : sin :]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 14) av granit (enligt Västergötlands runinskrifter är stenen gjord av mörkgrå gnejs), 3,2 m hög, 0,9 m bred (Ö-V) och 0,35 m tjock. Runhöjd 15-19 cm. Ristningen vetter mot N. Övre delen på stenen smalnar av och runslingan når endast 1,7 m över markytan. Ca 30 cm från toppen på den ristade sidan finns ett kors i relief. På baksidan finns två djurbilder i relief, vilka dock är något otydliga upptill. Stenen lutar något åt S. 0,2 - 1 m stora stenar bildar en grund till runstenen. Grunden är ca 3 m i diameter. Framför stenen, på dess S sida, står en upprest sten av till synes samma stenart som runstenen. Den är ca 85 x 40 x 10 cm st och ser ut som om den till formen passar in i ett bortslaget parti på Ö delen av toppen på runstenens S sida. Detta fragment hittades i åkern vid täckdikning och av finnaren, bosatt på Rogstorp, och forslades till runstenen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Hätting(?) och Härvard, de reste stenen efter Gunnar, sin fader." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lyrestad socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ouppodlat parti i åker, strax N om åkrök. Liten åkerholme, närmast rund, 5 m i diameter.

13 m NÖ om åkant (Friaån). 45 m Ö om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lyrestad socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.809179
Longitud: 14.03006
Lämnings-ID: L1962:9789
Riksantikvarieämbetets ID: Lyrestad 69:1
Sveriges runinskrifter: Vg14 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Lyrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9789