Runsten Vg137, L1962:5962, Kinneved 39:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg137, L1962:5962
Foto av Runsten Vg137, L1962:5962
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åle/Alle och Karle reste denna sten efter Frösten, sin fader, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

ali · auk · karli · risþu · stin · þansi · stin · þansi · iftiʀ · firist(i)n · faþur · sin · miuk · kuþan þikn

ali · auk · karli · risþu · stin · þansi · stin · þansi · iftiʀ · firist(i)n · faþur · sin · miuk · kuþan þikn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 137), granit, 2,25 m hög, 1 m bred (V-Ö), 0,2 m tjock. Inskrift på stenens S sida. Runhöjd 8-12 cm. Runstenen stod tidigare i Sörby, Kinneveds socken, där den hade framtagits ur en bro. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åle (Alle) och Karle reste denna sten efter Frösten, sin fader, en mycket god tägn." Uppmålad 1982.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kinneved socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Närmast plan moränmark. Vägren.

38 m Ö om skärning landsväg-infartsväg, 2 m NNV om landsväg (ÖNÖ-VSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kinneved socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.066981
Longitud: 13.485319
Lämnings-ID: L1962:5962
Riksantikvarieämbetets ID: Kinneved 39:1
Sveriges runinskrifter: Vg137 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Kinneved
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5962