Runsten Vg130, L1962:2548, Grolanda 19:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg130, L1962:2548
Foto av Runsten Vg130, L1962:2548
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gudmund reste denna sten efter Eskil, sin broder, en mycket god ung man. Trygge(?) högg(?).

Visa originaltolkning och runtext

: kuþmutr : rsþi : stin : þesi : eftiʀ : eskil : brþur : sin : trek : harþa : kuþan : h(k) : truki ·

: kuþmutr : rsþi : stin : þesi : eftiʀ : eskil : brþur : sin : trek : harþa : kuþan : h(k) : truki ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 130), gnejs, 2,4 m hög, 0,75 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,15 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Inskrift på den mot SSÖ vettande, tämligen släta sidan. Stenen står i N delen av ett jordblandat röse, 2,5 x 2,5 m och 0,4 m högt, ditlagt kring stenen vid restaureringen 1934. Stenen återupprestes och platsen iordningställdes 1934. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gudmund reste denna sten efter Eskil, sin broder, en mycket god ung man. Tryggve(?) högg(?) (runorna)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grolanda socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av flack moränsträckning (SV-NÖ). Åker.

9 m SÖ om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Grolanda socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.086388
Longitud: 13.421458
Lämnings-ID: L1962:2548
Riksantikvarieämbetets ID: Grolanda 19:1
Sveriges runinskrifter: Vg130 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Grolanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:2548