Runsten Vg116, L1962:5497, Hyringa 17:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg116, L1962:5497
Foto av Runsten Vg116, L1962:5497
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torsten reste denna sten efter …

Visa originaltolkning och runtext

: þurstin : risþi : stin : þosi : iftiʀ : -…

: þurstin : risþi : stin : þosi : iftiʀ : -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 116), gråsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet grå granit), 1,8 m hög, 0,3 m bred och 0,5 m tjock. Genomskärningen är närmast rektangulär. Inskriften är vänd mot NV. Runorna är 9-11 cm höga, 0,5-0,7 m breda och ett par mm djupa. Runorna är delvis imålade med svart färg (1983). Stenen har tidigare legat i kyrkogårdsmuren och var då 2,52 m lång men togs ut och restes 1968. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Torsten reste denna sten efter ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hyringa socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av grusås (N-S) med berg i dagen. Tomtmark.

1 m N om kyrkogårdsmur, 26 m Ö om väg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hyringa socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.292707
Longitud: 12.768471
Lämnings-ID: L1962:5497
Riksantikvarieämbetets ID: Hyringa 17:1
Sveriges runinskrifter: Vg116 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Hyringa
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5497