Runsten Vg110, L1964:7399, Vänersnäs 42:1 i Vänersborg, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg110, L1964:7399
Foto av Runsten Vg110, L1964:7399
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gyda reste stenen efter …, sin son …, sin gode fader/broder; han var … Rune/Runa …

Visa originaltolkning och runtext

[kuþa × risiþ × sti]n × ifiti × h… uirþi × u[ti × hmini × sun × … …r × sin × kuþan × uas × m]uþ × kanat… …--f[uufi × uk × ara… × silki × sim × …ui × runa × uk ×] …

[kuþa × risiþ × sti]n × ifiti × h… uirþi × u[ti × hmini × sun × … …r × sin × kuþan × uas × m]uþ × kanat… …--f[uufi × uk × ara… × silki × sim × …ui × runa × uk ×] …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av granitgnejs 0,4 m hög, 0,5 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,1-0,2 m tjock. På N sidan finns mittersta delarna av två parallella runrader och på S sidans Ö del, del av en runrad och fragment av ännu en parallell med denna. Runhöjd 12-13 cm. Stenen står lös uppställd på en 0,4 m hög sprängsten. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades runstenen omkring 1930 nedsjunken i jorden, 30 m SÖ om den östra flygelns NÖ hörn. Fyndet anmäldes först 1956 och undersöktes av Riksantikvarieämbetet samma år. Inskriften lyder:"Gyda reste stenen ..., sin son (?) ..., sin gode fader (broder); han var ... högg runorna."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänersnäs socken i Vänersborgs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park (sekundär plats).

51 m Ö 15 grader N om SÖ hörnet av S flygelbyggnaden. 10 m NV om tomtgräns (stenmur NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vänersnäs socken eller Vänersborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40043
Longitud: 12.570535
Lämnings-ID: L1964:7399
Riksantikvarieämbetets ID: Vänersnäs 42:1
Sveriges runinskrifter: Vg110 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vänersborg
Socken: Vänersnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:7399