Runsten Vg109, L1961:7570, Täng 1:3 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg109, L1961:7570
Foto av Runsten Vg109, L1961:7570
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gy satte …, sin fader … Eskil(?) högg(?) …

Visa originaltolkning och runtext

ku · s(e)ti · …(k)…hl- faþu si… …--… …(s)kil i…

ku · s(e)ti · …(k)…hl- faþu si… …--… …(s)kil i…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 109), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet granit med ljusare kvartspartier), 2,3 m hög, 1,3 m bred vid basen (N-S), avsmalnande uppåt och 0,2-0,35 m tjock. Runhöjd 10 cm. Inskrift på den mot Ö vettande och tämligen släta sidan. Troligen saknas också en del av stenens överdel. På runstenens baksida finns ett antal stenar uppstaplade och liggande på marken som antagligen härrör från Tängs gamla kyrka. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften "Gy satte (denna sten efter ...), sin fader ... Eskil(?) högg(?) (runorna)." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täng socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På krönet och sluttningarna av moränås (NV-SÖ). Ödekyrkogård.

På Tängs gamla kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täng socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400571
Longitud: 12.811943
Lämnings-ID: L1961:7570
Riksantikvarieämbetets ID: Täng 1:3
Sveriges runinskrifter: Vg109 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Täng
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:7570