Runsten Vg108, L1961:7583, Täng 1:4 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg108, L1961:7583
Foto av Runsten Vg108, L1961:7583
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…-hövde reste denna sten efter …, sin fader, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

: stulnufþi : risþi : stin : þonsi : iftiʀ : … : fuþur : sin : miu(k) : kuþan : þikn :

: stulnufþi : risþi : stin : þonsi : iftiʀ : … : fuþur : sin : miu(k) : kuþan : þikn :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 108), granit (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet grå gnejs med ljusa partier av glimmer), 1,6 m hög, 0,5 m bred (NNÖ-SSV) och 0,25-0,3 m tjock. Stenen lutar åt ÖSÖ. Runhöjd 7-9 cm. Djupa och tydligt huggna runor. Inskrift endast på den mot S vettande tämligen släta kanten (smalsidan). Runstenen hittades vid rivningen av Tängs gamla kyrka i mars 1883 ca 3 m upp i kyrkans västra och äldsta gavel, med runorna inåt muren. Enligt Västergötlands runinskrifter var en del av runorna imålade med röd färg när runstenen togs ur kyrkan (1883) vilket förmodas vara spår efter originalfärgen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "'stulnufþi' reste denna sten efter &, sin fader, en mycket god tägn. " Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täng socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På krönet och sluttningarna av moränås (NV-SÖ). Öderkyrkogård.

På Tängs gamla kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täng socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400689
Longitud: 12.811925
Lämnings-ID: L1961:7583
Riksantikvarieämbetets ID: Täng 1:4
Sveriges runinskrifter: Vg108 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Täng
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:7583