Runsten Vg107, L1961:7939, Tun 2:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg107, L1961:7939
Foto av Runsten Vg107, L1961:7939
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<rifata> reste (denna) sten efter Torsten och efter Torlef/Torlak.

Visa originaltolkning och runtext

[rifata × risþi × stin ×] … aiftiʀ + þu-s… [auk × aiftiʀ × þurlaf ×]

[rifata × risþi × stin ×] … aiftiʀ + þu-s… [auk × aiftiʀ × þurlaf ×]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 107), fragment, grå granit (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet gnejsgranit), 0,7 m hög, 0,6 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 12-14 cm. Påträffades 1948 utanför kyrkans Ö gavel i två delar. Stenens undre del är känd genom avbildningar från 1600-talet (J Hadorph, E Brenner) och var då inmurad i kyrkans Ö vägg och var 2,2 m lång och 0,7 m bred. Sannolikt förkommen i samband med kyrkans utvidgning 1767 eller när nuvarande kyrkan byggdes 1846. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "rifata reste (denna) sten efter Torsten och efter Torlef (Torlak)." Se den scannade inventeringsboken för skiss.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tun socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus, fastklamrad vid väggen till vänster om ingången.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tun socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431475
Longitud: 12.736526
Lämnings-ID: L1961:7939
Riksantikvarieämbetets ID: Tun 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg107 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Tun
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:7939