Runsten Vg101, L1962:486, Flo 3:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg101, L1962:486
Foto av Runsten Vg101, L1962:486
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste detta kummel efter Dag, sin fader, en god tägn. Asbjörn (högg runorna).

Visa originaltolkning och runtext

… …-þi : kuml : þusi : ʀftiʀ : tak : faþur : sin : kuþ(a)n : þʀkn : osbiu… …

… …-þi : kuml : þusi : ʀftiʀ : tak : faþur : sin : kuþ(a)n : þʀkn : osbiu… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 101), av granit(?) med inströdda ljusare kvartspartier.1,5 m hög, 0,45-0,55 m bred och 0,30-0,45 m tjock. Den står fastmurad på en sten ca 0,3 m hög och av ungefär samma bredd och tjocklek som nedre delen av runstenen. Runorna är 0,14-0,16 m höga. Inskriften är vänd mot öster. Det ena hörnet av runstenens nedre del var borta redan när stenen murades fast på sin nuvarande plats. Stenen är bevuxen med mossor och lavar. Cementfogningen börjar släppa, speciellt vid foten. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... reste detta minnesmärke efter Dag, sin fader, en god tägn. Asbjörn (högg runorna) ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flo socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lövskogsbevuxen bergssluttning.

Ca 8 m VNV om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Flo socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.323085
Longitud: 12.538767
Lämnings-ID: L1962:486
Riksantikvarieämbetets ID: Flo 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg101 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Flo
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:486