Runsten Velandastenen, Vg15, L1962:9885, Mariestad 1:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Velandastenen, Vg15, L1962:9885
Foto av Runsten Velandastenen, Vg15, L1962:9885
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Roar reste denna sten efter Tore, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

⁑ hruar : raisti : stein : þino : iftir : þorir : sun : sin :

⁑ hruar : raisti : stein : þino : iftir : þorir : sun : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 15), granit (Enligt Västergötlands runinskrifter är materialet grå gnejs), 2,75 m hög, 0,57 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,45 m tjock, med rombisk genomskärning. Ristningen som vetter mot NNÖ utgörs av en ormslinga med runor i mitten och i NV delen av ormen. Runhöjd 5-18 cm. Stenen lutar något åt N. Runstenen är uppställd på en troligen naturlig kulle med en stenpackning närmast runstenen. Stenpackningen är 3,5 m i diameter och 0,2 m hög och består av 0,15 - 0,4 m stora stenar. Runstenen övertväras av en kraftledning. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Roar reste denna sten efter Tore, sin son." Uppmålad 1997.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mariestad socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg. Åkerholme.

Ca 15 m NÖ om Tidanån. Ca 4 m N om gärdesgård och åker. 8 m V om åkerkant och 5 m S om annan åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mariestad socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688505
Longitud: 13.828387
Lämnings-ID: L1962:9885
Riksantikvarieämbetets ID: Mariestad 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg15 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Velandastenen
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Mariestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9885