Runsten UFv1993;233, L2013:3152, Hammarby 317 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten UFv1993;233, L2013:3152
Foto av Runsten UFv1993;233, L2013:3152
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hemiongr lät hugga stenen till minne av sin goda sol.

Visa originaltolkning och runtext

…mikʀ · lit · hkua · stain iftʀ s-… sin koþan

…mikʀ · lit · hkua · stain iftʀ s-… sin koþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, nuvarande läge. Uppgifter av Marit Åhlen i Fornvännen 1993:232ff: "Den 18 juli 1991 påträffades ett fragment av en runsten i Hammarby kyrkas bogårdsmur. Vid arbete med omläggning av ett parti av muren upptäckte en av stenläggarna att en av stenarna de just skulle lägga in bar ristning. Fragmentet granskades 29 juli. Det utgör toppstycket av en runsten. Materialet är grå granit med karakteristiska röda inslag. I brottytan kan man se att stenen blivit borrad och kilad och alltså delats medvetet...Den 2 augusti hittade de vad som skulle visa sig vara runstenens mittparti och ett par dagar senare den nedersta tredjedelen. Båda de senast funna delarna låg inlagda i den just byggda delen av bogårdsmuren...Stenen sammanfogades och restes intill fyndplatsen i minneslunden på kyrkogården. Den sammanfogade stenen mäter 145 x 70 x 75 cm...

Inskrift:
'(Hä)ming lät hugga stenen efter sin geide (son).'"

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.53722
Longitud: 17.925855
Lämnings-ID: L2013:3152
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 317
Sveriges runinskrifter: UFv1993;233 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:3152