Runsten UFv1992;156, L2016:2101, Husby-Ärlinghundra 204:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten UFv1992;156, L2016:2101
Foto av Runsten UFv1992;156, L2016:2101
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigfastr och Sigfuss reste denna sten och Heðinfríða(?) till minne av Véfastr, deras far. Må Gud och Guds moder(?) hjälpa hans ande. … skär stenen.

Visa originaltolkning och runtext

sikfastr : auk : sihfu… …aistu : stin : þansi (a)uk … -i(þ)…fri(þ)a : aftʀ : uifast : faþur : sia : kuþ hialbi : nuk : · ku(þ)… … at hans … hiuk^ · ^stin

sikfastr : auk : sihfu… …aistu : stin : þansi (a)uk … -i(þ)…fri(þ)a : aftʀ : uifast : faþur : sia : kuþ hialbi : nuk : · ku(þ)… … at hans … hiuk^ · ^stin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, bestående av tre runstensfragment, påträffade vid skilda tillfällen i den S kyrkogårdsmuren. Fragment "A" (1993) i den SÖ delne och fragment "B" (1996) och "C" (1984) i den SV delen.

Fragment "A" är 0,85 x 0,86 m och 0,18 m tj och har utgjort runstenens nedre del. Fragment "B" är 0,27 x 0,25 m och 0,18 m tj och har passning till fragment "C", vars mått är 0,72 x 0,68 x 0,49 m. "B" och "C" har utgjort runstenens övre del. Runornas höjd på de tre fragmenten varierar melllan 6,5-10 cm. Antalet runor är 55 st.
(se dnr 326-2409-2002)

Sommaren 2003 hittades högra delen av stenens mittparti och något senare samma år ett litet stycke av stenens mitt i kyrkogårdsmuren. Fortfarande saknas ett stycke av runstenens mittparti och en stor del av dess rotparti. Delarna med inbördes passning har delvis sammanfogats. (Det mindre stycket av stenens mitt förvaras nu hos Kyrkogårdsförvaltningen.)
(se dnr 323-2662-2006)

Enligt Nytt om runer 19 lyder inskriften:"Sigfast och Sigfuss(?) ... reste denna sten och ... frida efter Vifast, sin fader. Gud hjälpe och Gud(s moder?) hans ande ... högg stenen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstensfragmenten är placerade utanför bogårdsmuren strax till höger om västra ingången till gamla kyrkogården.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.639953
Longitud: 17.880853
Lämnings-ID: L2016:2101
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 204:1
Sveriges runinskrifter: UFv1992;156 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2101