Runsten UFv1977;162B, L1943:3114, Enköping 5:4 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten UFv1977;162B, L1943:3114
Foto av Runsten UFv1977;162B, L1943:3114
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… kan hjälpa(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… … …-b- …

… … …-b- …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Kyrkoruin, 31,5x12,2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av grundmurar 1,0-0,3 m h, 1,5-0,8 m br av gråsten. Planen, längdsträckning Ö-V,utgöres av en rektangel 31,5 m l, 12,2 m br. I NÖ hörnetsakristi a 6 m l, 7 m br. I SV hörnet vapenhus 5 m l, 6,5 m br.Vid Ö mure n högaltare med ett i modern tid uppsatt träkors.Framför högalta re två gravhällar. Omedelbart N om delvis skyldav nr 1 är nr: 2) Kyrkogrund, 29x9 m (VNV-ÖSÖ). I markytanstenar 0,1-0,3 m st som visar grundmurens utsträckning. En delav murarna täckta av S Il ians kyrkans ruin. Den synliga delenca 29 m l, 9 m br, längutstr äckning Ö-V. Excerpt nr 5. Se skissiboken. 3) Runstenen U758= ra ä nr 3:1 låg på 1600-talet somtröskelsten i S:t Ilians kyrka, in murades senare i prästgårdenvid Afzeliiparken för att 1947 resas på nuvarande plats. 4)Runstensfragment, 2 st av ljusröd sandste n, det ena medbokstaven -b-, framkomna vid undersökningen av S:t Ilians ruin1942. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköping socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkanläggning, V-slänt av grusås.

13 m Ö om N hörnet av skola är SÖ hörnet av nr 1. VNV kortsidanav nr 1 är 15 m ÖSÖ om gata.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Enköping socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.638418
Longitud: 17.080209
Lämnings-ID: L1943:3114
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 5:4
Sveriges runinskrifter: UFv1977;162B (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköping
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3114