Runsten UFv1974;203, L1944:2475, Björklinge 289:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten UFv1974;203, L1944:2475
Foto av Runsten UFv1974;203, L1944:2475
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och (låtit) göra ett vadställe(?) till minne av hans söner Soni och Holmgeirr, det stora landmärket …

Visa originaltolkning och runtext

…mn ' nu ' aor ' gera · ayti ' s(u)ni sena ' suna ' ok ' hulʀ(g)… …-i ʀikit -…

…mn ' nu ' aor ' gera · ayti ' s(u)ni sena ' suna ' ok ' hulʀ(g)… …-i ʀikit -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U Fv1974;203, delar av, av grå granit, i 6 delar, varav fem löst ihoplagda. Största delen 0,8x0,5 m stor, minsta 0,4x0,2 m stor. Inskriften mot SÖ. Runhöjd 0,07-0,08 m.

Enligt Fornvännen 1974 lyder inskriften:"... och (?) göra ör efter sina söner Sune och Holmger (?), ett stort minnesmärke ...". (Revideringsinventering 1979)

- - - Anmälan dnr 7818/73: Stenen består av 5 fragment av varierande storlek. Det parti av inskriften som bevarats lyder:
"att göra vadställe efter sina söner Sune och Holmg (er), ett stort (minnesmärke) ....".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ursprunglig plats: Flack lerdal, ovan å. Åkermark. Nuvarande plats: NV-sluttning av moränförhöjning. Hagmark.

11 m V om trädgårdshörn. 2,5 m NNÖ om åkerkant (VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.000284
Longitud: 17.54183
Lämnings-ID: L1944:2475
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 289:1
Sveriges runinskrifter: UFv1974;203 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2475