Runsten UFv1973;199, L1944:1273, Västerlövsta 41:3 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten UFv1973;199, L1944:1273
Foto av Runsten UFv1973;199, L1944:1273
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hembygdsgård inom ett område, 150x90 m st (N-S), bestående av5 bygnnader av liggande timmer, varav manbyggnad och loglängaunder sadeltak av tegel, et härbre under sadeltak av tjärpappoch en bod med inbyggda knutar under brutet tak av tegel samt ensmedja med sadeltak av tegel. Därutöver finns några sentidamindre byggnader, som används till lottstånd mm.Vid NÖ hörnet av loglängan är en väghålningssten, 0.47 m h, 0.27m br (Ö-V) och 0.24 m tj. På den mot N vända sidan är texten medröd imålning: \BORGE\1819\.1 m N om SÖ knuten av markbyggnaden är 3 runstensfragment RAÄ 60.Inom området finns en brunn med pump, en midsommarstång och enflaggstång. Beväxt med 3 stora björkar och ett antal mindre.Själva gårdstunet inhägnat med staket.I manbyggnaden, som förr stått på nuvarande parkering V ommilstolpe nr 43 vid G:a Starforsvägen i SÖ Heby, är på övrevåningen, N rummet2) Fornsakssamling, bestående av 12 stenyxor, varav4 trindyxor av bergart, 9-13 cm l1 stridsyxa, båtformig, slipad, svart bergart, 20cm l4 enkla skafthålsyxor av bergart, 11-13 cm l1 mejsel el. liten stenyxa av grå flinta, slipad, 9 cml1 slipad tunnackig stenyxa, slipad, av bergart, 18.5 cm1 stenyxa av bergart, delvis slipad, 9 cm l.Enl. fyndförteckning är huvuddelar av yxorna nr 486-492 inlämnadeav Johan Lindgren, Lunda, + 1942, dock uppges inga närmarefyndplatser. I samma monter är 2 bottensmältor t. järnugn och 1sländtrisa (1990-11-23 hölls föredrag för hembygdsföreningen omresultaten av 1990 års (inkl. 1980 och 1989 års delar) inomVästerlövsta sn, varvid byavis förteckning på stor pappskiva medäldsta om nämnande och skrivning samt antal av fastafornlämningar och lösfynd jämte kulturlämningar per by upprättadav Löthman, L., överlämnades till Hembygdsföreningen förtillfällig deposition på bibliotekt i Heby.) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerlövsta socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerlövsta socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.937027
Longitud: 16.843796
Lämnings-ID: L1944:1273
Riksantikvarieämbetets ID: Västerlövsta 41:3
Sveriges runinskrifter: UFv1973;199 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Västerlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:1273