Runsten UFv1959;260, L2016:6474, Länna 112:2 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten UFv1959;260, L2016:6474
Foto av Runsten UFv1959;260, L2016:6474
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hade stenen rest …

Visa originaltolkning och runtext

… ---u rita stin …

… ---u rita stin …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,50 m h, 0,90 m b (NÖ-SV) 0,30 m tj,sammanfogad av 3 fragment. Delvis söndervittrad i kanten.Runristningen mot NV. 0,2 m NNÖ om nr 1 är 2. Runsten, fragment,0,7-0,8 m diam och 0,2 m tj. Ristningen är så otydlig att det ejkan avgöras om den hör till nr 1. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Länna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Morän, hagmark

23 m NNV om sjöstrand. 14 m SSV om brukningsväg (VNV-ÖSÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Länna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.690776
Longitud: 18.566582
Lämnings-ID: L2016:6474
Riksantikvarieämbetets ID: Länna 112:2
Sveriges runinskrifter: UFv1959;260 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Länna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6474