Runsten UFv1959;188, L2016:53, Hammarby 187:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten UFv1959;188, L2016:53
Foto av Runsten UFv1959;188, L2016:53
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigsteinn och Erinvé lät hugga stenen till minne av Eileifr, deras son.

Visa originaltolkning och runtext

sikstain · auk · erin… …itu stain · hkua · eftʀ · ail-… … …

sikstain · auk · erin… …itu stain · hkua · eftʀ · ail-… … …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit 1,2 m hög, 0,7 m bred, 0,45 m tjock. Inskriptionen vetter mot Ö 15cg S. Runhöjden är ca 7 cm. (Ej U-numrerad).
Enligt Fornvännen 1959 hittades runstenen 1957 i en soptipp i Upplands Väsby av två skolpojkar. Man lyckades fastställa runstenens ursprungliga plats och den restes där 1958.
Enligt Fornvännen 1959 saknar runstenen praktiskt taget rotända och ristningens nedersta del befinner sig endast 20 cm ovanför rotändans slut och stenen har ursprungligen ställts så gott som direkt på marken.
Enligt Fornvännen 1959 lyder inskriften:"Sigsten och erin ... läto stenen hugga efter ail-..."

Hittad 1957.
Rest 1958.
Uppmålad 1985.
Skyltad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lasarettspark

5 m V 15cg N om väg (N 15cg Ö-S 15cg V) och 28 m V om NV hörnet av skolhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.539753
Longitud: 17.916872
Lämnings-ID: L2016:53
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 187:1
Sveriges runinskrifter: UFv1959;188 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:53