Runsten UATA6243/65, L1941:7557, Vårfrukyrka 239:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten UATA6243/65, L1941:7557
Foto av Runsten UATA6243/65, L1941:7557
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... till minne av Björn(?) och Þorsteinn(?), Freysteins söner. Deras mor heter Sigþrúðr(?). … stenar."

Visa originaltolkning och runtext

… …(ʀ) : (b)---- … …--(t)en : suniʀ : fristns ¶ si--uþ : etiʀ muþiʀ þeʀa : -… …-- stena

… …(ʀ) : (b)---- … …--(t)en : suniʀ : fristns ¶ si--uþ : etiʀ muþiʀ þeʀa : -… …-- stena

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

a) Runsten, granit, 1,25 m h, 1,16 m br (NV-SÖ) och 0,47 m tj. På den mot SV vända sidan är ristningen. Restaurerad. Ca 170 m NNVom a och i V kanten av väg är: b) Fyndplats för a. Enl uppg påträffad i äldre brotrumma, som bröts upp när landsvägen breddades idec 1964.Andring Dnr 292/66 Infört i fornl registret 9.3.1966 FHg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-SSV kanten av moränplatå. Hagmark fd, m grönområde med skog. Vägkant.
80m östsydöst Gånsta skola.
10 m NNV om körväg och 14 m ÖNÖ om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (1999b:51f) läser si-ruþ

Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.624079
Longitud: 17.096124
Lämnings-ID: L1941:7557
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 239:1
Sveriges runinskrifter: UATA6243/65 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gånsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå rödaktig granit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Stille (1999b:51f) läser si-ruþ
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7557