Runsten UATA423-4018-1999, L1941:4715, Österlövsta 51:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten UATA423-4018-1999, L1941:4715
Foto av Runsten UATA423-4018-1999, L1941:4715
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… öster …

Visa originaltolkning och runtext

…---ʀ austr …

…---ʀ austr …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runstensfragmant, U ATA423-4018-1999, triangelformat, 25 x 28 x 40 cm och är 9,5 cm tj. Skriftbandet består av 7 st runor, är 7 cm br, 20 cm l i överkanten och 15 cm i underkanten. Det löper 10 cm från ytterkanten där stenen bär spår efter slitage. Bergarten är röd sandsten. Beträffande runinskriften hämvisas till Marit Åhlén, Runverket som också var med vid besiktningen 1999. Runfragmentet påträffades vid vårbruk på en åker. Fragmentet förvaras på Österlövsta hembygdsgård. Fragmentet visar likheter med Österlövsta 201:1 varför det sannolikt kommer från samma sten. (Anmälan 2002-03-21, Upplandsmuseet).

- - Revideringsinventering 2011: Runstensfragmantet har fått ett nytt RAÄ-nummer (Österlövsta 646) under lämningstyp "runristning" (på Österlövstas hembygdsgård).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österlövsta socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österlövsta socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.482093
Longitud: 17.751517
Lämnings-ID: L1941:4715
Riksantikvarieämbetets ID: Österlövsta 51:1
Sveriges runinskrifter: UATA423-4018-1999 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Österlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4715