Runsten UATA423-4018-1999, L1940:6430, Österlövsta 646 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten UATA423-4018-1999, L1940:6430
Foto av Runsten UATA423-4018-1999, L1940:6430
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… öster …

Visa originaltolkning och runtext

…---ʀ austr …

…---ʀ austr …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, U ATA423-4018-1999, triangelformat, 25x28x40 cm och 9,5 cm tj. Skriftbandet består av 7 st runor, 7 cm br, 20 cm l i överkanten och 15 cm l i underkanten. Det löper 10 cm från ytterkanten där stenen bär spår av slitage. Bergarten består av röd sandsten.
Beträffande runinskriften hänvisas till Marit Åhlén. Runverket var med vid besiktningen 1999. Runfragmentet påträffades vid vårbruk på en åker (fyndplats se Österlövsta 51:1).
Fragmentet visar likheter med Österlövsta 201:1 varför det sannolikt kommer från samma sten. (Revideringsinventering 2011

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österlövsta socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österlövsta socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.474652
Longitud: 17.753781
Lämnings-ID: L1940:6430
Riksantikvarieämbetets ID: Österlövsta 646
Sveriges runinskrifter: UATA423-4018-1999 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Österlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:6430