Runsten U999, L1943:4883, Funbo 79:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U999, L1943:4883
Foto av Runsten U999, L1943:4883
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Haursi och Ketill reste dessa stenar till minne av Þegn, deras far; till minne av den gode husbonden i Funni/Fúnir."

Visa originaltolkning och runtext

haursi : auk : kitil : raistu : aftir : þekn : faþur : sin : staina : þisa : at : bunta : kuþan : o : funum

haursi : auk : kitil : raistu : aftir : þekn : faþur : sin : staina : þisa : at : bunta : kuþan : o : funum

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, 1,65x0,6 m, något avsmalnande uppåt. Ristningen vetter mot V. Runhöjden är 9-10 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Haurse och Kättil reste till minne av Tägn, sin fader, dessa stenar, efter en god bonde i Funbo."

Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränhöjd. Åker.

16 m SÖ om väg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.871564
Longitud: 17.800027
Lämnings-ID: L1943:4883
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 79:1
Sveriges runinskrifter: U999 (Upplands runinskrifter)
Plats: Åkerby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit med rödaktiga inslag
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4883