Runsten U993, L1943:4711, Funbo 4:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U993, L1943:4711
Foto av Runsten U993, L1943:4711
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jón och Jǫfurfast lät resa stenen och göra bron till minne av Vígi, (deras) far, Eysteinn´sson. Œpir hugga. Björn."

Visa originaltolkning och runtext

ion · u(k) iufur[-ast litu r]aisa ' stin uk ' bru ' iftiʀ ' uiha ' faþur ' su[n] ' istin[s ybiʀ · rist-] biarn

ion · u(k) iufur[-ast litu r]aisa ' stin uk ' bru ' iftiʀ ' uiha ' faþur ' su[n] ' istin[s ybiʀ · rist-] biarn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, 1,5 m hög, 1,2 m bred, (ÖSÖ-VNV) 0,2 m tjock. Ristningen, som vetter mot SV, omger ett kors. Runhöjd 6-8 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jon och Jofurfast läto resa stenen och (göra) bron till minne av Vige, (sin) fader, Östens son. Öpir ristade. Björn."

Uppmålad 1990.
Uppmålad 2008.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark. Hagmark, intill väg.

13 m N 40cg S om SV hörnet av ladugård 2 m N om vägen (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.857862
Longitud: 17.814263
Lämnings-ID: L1943:4711
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 4:1
Sveriges runinskrifter: U993 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4711