Runsten U983, L1941:2033, Uppsala 219:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U983, L1941:2033
Foto av Runsten U983, L1941:2033
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

linkntiþt ·: nmui : knit… × tsu-…

linkntiþt ·: nmui : knit… × tsu-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten 1,80 m h, 1,3 m br (Ö 35cg N-V 35cg S) 0,2 m tj; runhöjd 7,5 cm Ristningen vetter åt SSÖ. Uppmålad och lagad. Runstenen är skyltad med texten: U 983 Ärna flygplats, Gamla Uppsala socken. Runsten. Den påträffades vid slutet av 1890-talet, då den lågsöndersprängd med den ristade sidan nedåt. Stenen lagades och restes 1944. Inskriften saknar begriplig mening. Ornamenten och runans form påminner om runristningar från 1000-talet, men monumentet är troligen en senare efterbildning. 1 m S 40cg Ö om nr 1 är. 2) Malsten, 0,6x0,5 m st (NÖ-SV) och 0,1-0,17 m h. På ovansidan ärtvå skålgropsliknande fördjupningar belägna på ett inbördes avstånd av 4 cm. Groparna är 11 resp 13 cm diam och 3-7 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I S kanten av moränrygg med berg i dagen; gräsplan.

2 m NÖ om gångväg, 3 m NV om vägdike.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.887575
Longitud: 17.602662
Lämnings-ID: L1941:2033
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 219:1
Sveriges runinskrifter: U983 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2033