Runsten U976, L1941:4573, Vaksala 208:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U976, L1941:4573
Foto av Runsten U976, L1941:4573
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásdjarfr lät resa stenen till minne av Ásfastr, hans bror."

Visa originaltolkning och runtext

astiarfr lit ' risa stain ' iftiʀ ' asfast ' broþur sin

astiarfr lit ' risa stain ' iftiʀ ' asfast ' broþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristning å jordfast block 2,r m br, 3,3 m l (Ö-V) 0,6 m h= tjock i N och i nvå med markytan i S. Runorna ristade på den mot S sluttande sidan. Runornas höjd 6-8 cm. Spår av uppmålning. 1m VNV om nr 1 är ett jordfast granitblock 3 m l, 2 m br (NNV-SSÖ)och 0,5-1,1 m h i vilken är 2) Älvkvarnsförekomst bestående av 1älvkvarn, 6,5 cm diam och 1,5 cm dj, belägen i den mot SV sluttande plana ovansidan, strax N om den mellersta delen av blocket. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lerdal. Mindre åkerholme, bevuxen med en tall.

70 m NV om mangårdsbyggnad, intill och N om åkerkant (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.898105
Longitud: 17.672895
Lämnings-ID: L1941:4573
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 208:1
Sveriges runinskrifter: U976 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4573