Runsten U974, L1941:3743, Vaksala 185:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U974, L1941:3743
Foto av Runsten U974, L1941:3743
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingulfr och Eyndr, de lät resa stenen till minne av Ingjaldr, deras bror och Gunnulfrs son."

Visa originaltolkning och runtext

þaiʀ inkulfr ' uk ' yntr ' litu ' raisa ' st(a)-n i(f)tiʀ inkialt ' broþur sin uk ' sun ' kunulfs ·

þaiʀ inkulfr ' uk ' yntr ' litu ' raisa ' st(a)-n i(f)tiʀ inkialt ' broþur sin uk ' sun ' kunulfs ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,35 m synlig h 0,7 m br (NV-SÖ), 0,1-0,4 m tj. Något smalare topp. Runhöjd 5-6 cm. Ristningen vetter mot SV. U974. Spår av tidigare uppmålning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV foten av moränförhöjning i lerslätt. Igenväxande hagmark på åkerholme.

6,5 m Ö om åkerknä; 5 m SSÖ om åkerkant (ÖNÖ-VSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.888112
Longitud: 17.727339
Lämnings-ID: L1941:3743
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 185:1
Sveriges runinskrifter: U974 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3743